вгору

Мінфін розробив проект змін до НП(С)БО 1 та НП(С)БО 2

Міністерство фінансів України розробило зміни до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність". Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована фінансова звітність»" розміщено на офіційному веб-сайті міністерства у розділі «Проекти нормативно-правових актів».

У проекті наказу відображені останні зміни з питань складання та подання суб’єктами господарювання фінансової звітності, запроваджені Законом від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» починаючи з 1 січня 2018 року.

Зокрема, до НП(С)БО 1 включені визначення наступних понять:

  • власний капітал;
  • звіт про платежі на користь держави;
  • звіт про управління;
  • консолідована фінансова звітність;
  • національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку;
  • фінансова звітність;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крім того, зазначений проект передбачає доповнення НП(С)БО1 новим розділом «Склад та елементи звіту про управління та звіту про платежі на користь держави», згідно якого підприємства зобов’язані разом з фінансовою звітністю подавати звіт про управління та звіт про платежі на користь держави.

Звіт про управління повинен містити  додаткову інформацію, не включену до фінансової звітності, зокрема про розвиток підприємства за звітний період, опис ризиків і невизначеностей, з якими стикається підприємство,  перспективи подальшого розвитку, діяльність у сфері досліджень та розробок, інформацію про придбання акцій, використання підприємством фінансових інструментів, інформацію екологічного і соціального характеру тощо.

Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. Мікропідприємства та малі підприємства звільняються від подання звіту про управління.

Звіт про платежі на користь держави подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Форма звіту про платежі на користь держави наводиться у додатку 4 до оновленого НП(С)БО1.

Норми НП(С)БО 2 щодо консолідованої фінансової звітності згідно проекту наказу мають застосовуватися групою юридичних осіб, яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство) та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, або групи підприємств, що контролюють інші підприємства, у якій материнське (холдингове) підприємство складає фінансову звітність за МСФЗ).

Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників – до 50 осіб.