вгору

Первинку та фінзвітність планують удосконалити: є проєкт

Мінфін оприлюднив проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Згідно з пояснювальною запискою законопроєктом пропонується:

 • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств;
 • звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності, крім малих груп, також групи середніх розмірів;
 • удосконалити окремі норми щодо подання фінзвітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
 • уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінзвітності;
 • удосконалити положення щодо первинних документів.

Зокрема, пропонується ч. 1 ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) передбачити наступне. Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консолідовану фінзвітність відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Класифікація груп юридичних осіб

Для цілей Закону № 996 група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств), може належати до малих, середніх або великих груп.

Малими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінзвітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінзвітності не перевищують двох із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 4 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінзвітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінзвітності не перевищують двох із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінзвітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінзвітності відповідають двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо група юросіб, однієї з наведених категорій груп за консолідованими показниками на дату складання річної фінзвітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, вона відноситься до відповідної категорії групи.

Оприлюднення фінзвітності

Також пропонують відкоригувати норми щодо оприлюднення фінзвітності. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління,  на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Малі та середні групи (крім груп у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес), звільняються від подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінзвітність відповідно до МСФЗ), зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінзвітність, складену за МСФЗ, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Материнські підприємства, які є одночасно дочірніми підприємствами, та відповідно до вимог НП(С)БО або МСФЗ не подають консолідовану фінзвітність, зобов’язані оприлюднити на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінзвітність свого материнського підприємства, разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом.

Крім того, передбачено, що підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінзвітності та консолідованої фінзвітності для ознайомлення юр- та фізосіб за місцезнаходженням цих підприємств.

Планується, що Закон набере чинності з дня його опублікування.