вгору

Включення до витрат фізосіб-загальників амортизації основних засобів та вартості послуг з обов’язкового страхування

Мінфін наказом від 19.02.2022 р. № 66 затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань визначення об’єкта оподаткування ПДФО підприємців на загальній системі оподаткування.

Питання 1. Чи має право фізична особа – підприємець (далі – ФОП), що перебуває на загальній системі оподаткування, відносити до складу витрат амортизаційні відрахування з об’єктів основних засобів (далі – ОЗ), що були придбані до 01.01.2017 р., а також з вантажних автомобілів, що були придбані до 23.05.2020 р.?

ФОП на загальній системі оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р. (для вантажних автомобілів – з 23.05.2020 р.) мають право відносити до складу витрат амортизаційні відрахування з об’єктів ОЗ, які підлягають амортизації відповідно до п. 177.4.6 ПКУ, за умови наявності документального підтвердження витрат на придбання таких ОЗ та їх використання у господарській діяльності. Це право не залежить від того, чи такі основні засоби придбані приватним підприємцем до або після 01.01.2017 р. (щодо вантажних автомобілів – до або після 23.05.2020 р.).

Платник податку нараховує амортизацію ОЗ виходячи з таких даних:

1) суми витрат на придбання ОЗ або витрат на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ (крім поточного ремонту);

2) строку корисного використання (експлуатації) відповідного виду об’єкта ОЗ, самостійно установленого ФОП, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання, визначеного пп. 177.4.9 ПКУ. При цьому, суми амортизаційних відрахувань, розраховані за ту частину строку корисного використання (експлуатації) відповідного ОЗ, який минув до 01.01.2017 р. (для вантажних автомобілів – до 23.05.2020 р.), до складу витрат не включаються.

Питання 2. Які умови слід виконати ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, для підтвердження вартості ОЗ, що підлягають амортизації, та відповідної суми амортизаційних відрахувань, що враховується у складі витрат звітного періоду?

Відповідно до п. 177.10 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов'язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

Суми амортизації ОЗ включаються до складу витрат ФОП із дотриманням таких умов:

  • витрати на придбання ОЗ, їх самостійне виготовлення, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ (крім поточного ремонту) підтверджені документально (абз. п’ятий п. 177.4.5 та абзаци другий - третій п. 177.4.6 ПКУ);
  • відповідні ОЗ використовуються у господарській діяльності ФОП (абз. перший п. 177.4.5 ПКУ);
  • ФОП веде окремий облік таких витрат.

Використання ОЗ може бути підтверджено, зокрема, первинними документами, що створюються в процесі певного виду діяльності, де використання таких ОЗ є необхідним для провадження госпдіяльності (приміщення – для виробництва товарів чи стаціонарної торгівлі, вантажний автомобіль – для надання послуг з перевезень тощо). Безпосередньо факт того, що фізособа вирішила застосовувати відповідний ОЗ у госпдіяльності, буде підтверджувати, зокрема, повідомлення контролюючому органу за ф. 20-ОПП. В свою чергу, про систематичне використання приміщення для стаціонарної торгівлі можуть свідчити, наприклад, реєстрація за адресою приміщення РРО або одержані від постачальників накладні на доставку товару до такого приміщення.

Документи, що підтверджують витрати на придбання ОЗ, зберігаються ФОП до закінчення строку, протягом якого останній зі звітних періодів (в якому амортизаційні відрахування з відповідних об’єктів ОЗ відображались у складі витрат) підлягає перевірці відповідно до вимог ПКУ.

Крім того, Мінфін зупинився на веденні окремого обліку витрат підприємцями на загальній системі за типовою формою.

Питання 3. Як визначити суму амортизації ОЗ для відображення у витратах ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів відповідного звітного періоду?

Сума амортизаційних відрахувань обчислюється за такими правилами:

  • розрахунок амортизації ОЗ та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об єкта ОЗ, яка амортизується, на строк його корисного використання (пп. 177.4.7 ПКУ);
  • амортизація розраховується з урахуванням встановленого пп. 177.4.9 ПКУ мінімально допустимого строку корисного використання об'єкта ОЗ (в роках);
  • облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом (пп. 177.4.8 ПКУ);
  • об’єкт ОЗ, вартість якого амортизується, не може входити до переліку ОЗ, які не підлягають амортизації. Тобто, об’єктом ОЗ, вартість якого амортизується, не може бути земельна ділянка, об’єкт житлової нерухомості чи легковий автомобіль.

За відсутності у ст. 177 ПКУ спеціальних вимог щодо визначення моменту початку та закінчення розрахунку амортизації, ФОП можуть використовувати підхід, визначений НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Також в УПК наведено приклади розрахунку амортизації ФОП.

Питання 4. Чи має право ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, відносити до складу витрат вартість придбаних нею послуг з обов’язкового страхування?

ФОП на загальній системі оподаткування мають право відносити до складу витрат суму витрат на обов’язкове страхування (страхових платежів, страхових внесків, страхових премій) за умови, що страхування пов’язане із веденням госпдіяльності (прямо пов’язане з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг).

Крім того, наведено випадки, коли страхування є таким, що пов’язане із господарською діяльністю ФОП.