вгору

Зміни до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Мінфін наказами від 07.11.2023 р. № 624 та від 27.11.2023 р. № 659 затвердив Зміни до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Зокрема, до П(С)БО були внесені такі зміни: 

  • НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» доповнено новим пунктом такого змісту: 

«27. Інвестор спільного, дочірнього та асоційованого підприємства розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань по внесках до статутних капіталів суб’єктів господарювання.». 

  • НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти» доповнено новим пунктом такого змісту: 

«48. Інвестор розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань по внесках до статутних капіталів суб’єктів господарювання.». 

  • У п. 2 НП(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» слова «підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства,» виключено. 
  • У НП(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» були викладені у новій редакції терміни:  

Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земельна ділянка, споруда, будівля (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Операційна нерухомість – нерухомість (земельна ділянка, будівля, споруда (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей. 

Балансова вартість активу – вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу. 

Крім того, визначено – яка нерухомість не вважається інвестиційною з метою бухгалтерського обліку. 

Доповнено п. 6 абзацом про те, що якщо справедливу вартість частини об’єкта, яка належить до інвестиційної нерухомості, достовірно визначити неможливо, то вся нерухомість, до якої належить ця частина, обліковується як основні засоби відповідно до НП(С)БО 7 “Основні засоби”. 

Пункт 24 викладено у такій редакції: 

«24. Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості здійснюються лише в разі зміни характеру використання нерухомості, що засвідчується: 

1) початком використання її як операційної нерухомості; 

2) початком її підготовки з метою використання як операційної нерухомості з переведенням об’єкта з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості; 

3) початком підготовки її до продажу з переведенням об’єкта з інвестиційної нерухомості до складу запасів; 

4) завершенням використання її як операційної нерухомості з переведенням до інвестиційної нерухомості;  

5) початком операційної оренди іншою стороною з переведенням об’єкта зі складу запасів до інвестиційної нерухомості.». 

  • У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» доповнено: 
  •  розділ IV новим пунктом такого змісту: 

«12. У примітках до фінансової звітності інвестори наводять (розкривають) перелік господарських товариств, власну частку в їхньому статутному капіталі та суму заборгованості за внесками до зазначених статутних капіталів.»; 

  • додаток 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» після рядка 1022 рядком 1036 такого змісту: «Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств – 1036». 

Накази набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.