вгору

Зміни до НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Мінфін оприлюднив проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»». 

Проектом наказу передбачається забезпечити приведення норм НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 № 137, у відповідність до вимог національного законодавства та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 10 «Події після звітного періоду» і Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств в частині облікових оцінок. 

Основні зміни у НП(С)БО 6 такі: 

- пропонується нова редакція терміну Облікові оцінки – це грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені; 

- також терміни доповнено прикладами облікових оцінок, якими є: 

  • резерв сумнівних боргів; 
  • чиста вартість реалізації одиниці запасів; 
  • справедлива вартість активів або зобов’язань; 
  • сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів; 
  • забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань; 

- введено термін Оцінкаце визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності; 

- доповнено п. 6 НП(С)БО 6 про те, що за своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки; 

- пункт 7 НП(С)БО 6 викладено в такій редакції: Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна; 

- доповнено п.21 НП(С)БО 6 вимогою про те, що якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт; 

- з Орієнтовного переліку подій після дати балансу виключено п. 1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах. У п. 2.4 Орієнтовного переліку змінили слово надзвичайна подія на небезпечну подію – Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої небезпечної події.