вгору

Нова форма звіту неприбуткових організацій

17.08.2017

20 червня 2017 року набула чинності нова редакція форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджена наказом МФУ від 28.04.2017 р. № 469.

Насамперед нагадаємо нашим читачам, що відповідно  до  статті  46  ПКУ  Звіт  про  використання  доходів  (прибутків) неприбуткової  організації  має статус податкової декларації. Починаючи із 1 січня 2017 року згідно ст.46.2 ПКУ, додатком до Звіту неприбуткової організації та його невідємною частиною є  фінансова звітність підприємства (організації).

Нова форма Звіту передбачає лише два звітні податкові періоди: рік та місяць:

  • річний період  - для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам ст. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; Податкового кодексу та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
  • місячний звітний період ­ для неприбуткових підприємств, які порушили вимоги вищевказаного пункту. Звіт у такому випадку подається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленному порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Неприбуткові організації, які допустили порушення вимог п. 133.4 ПКУ і через це зобов’язані подати Звіт за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше), згідно рекомендацій, наданих податківцями ДФСУ  у своєму листі від 19.07.2017 №19001/7/99-99-15-02-01-17 Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – лист 19001), повинні подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду - липень 2017 року у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.

У новій редакції Звіту кількість рядків, що відображають доходи неприбуткової організації, скорочено з 16 до 11.

У рядках 1.1 – 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків (витрат). При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У той же час оновлену форму Звіту доповнено новими за змістом рядками:

  • рядок 1.5 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»;
  • рядок 1.7 «разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів» (у попередній формі Звіту такі доходи відображались у рядках 1.8 та 1.9);
  • рядок 2.3 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»;
  • рядок 2.6 «інші видатки (витрати)».

Основна частина нової форми Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених ст. 133.4 ПКУ, чи ні.

Частину ІІ Звіту заповнюють лише неприбуткові організації, які не дотримались вимог, визначених ст.133.4 ПКУ: тут зазначені  організації розраховують податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Щодо розрахунку об’єкта оподаткування у листі ДФСУ 19001 зазначено:

«У зв’язку із редакційними змінами положень пункту 133.4 статті 133 Кодексу змінився розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, який відображається у рядку 5 Звіту та дорівнює сумі рядків 3 та 4.

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Водночас сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього9» графи 7 розділу 4 додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»».

Також у листі ДФСУ 19001 надано рекомендації щодо особливостей відображення у Звіті доходів та видатків (витрат), у тому числі безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо:

«Загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 1.6 Звіту та дорівнює сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього6» графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3.

Сума використаної неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 2.4 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка «Усього8» графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) та 2.4.3 Звіту.

При  цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у т.ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т.ч. перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси)».

У оновленій редакції Додатка ВП до рядків 7-9 Звіту,  призначеного  для виправлення показників у складі Звіту за поточний звітний (податковий) період, показники самого додатку ВП приведено у відповідність до показників оновленої форми Звіту.

Зверніть увагу!

У рядках 7 та 8 Звіту обовязково потрібно зазначати дату й номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості.

Податківці у своєму листі застерігають:

«Інформація про дату та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рядок 7), а також ознака неприбутковості (рядок 8) є обов’язковими реквізитами форми Звіту (пункт 48.4 статті 48 Кодексу). За відсутності такої інформації Звіт втрачає визначений Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2 статті 48 Кодексу)».