вгору

Авансовий внесок з податку на прибуток під час виплати держдивідендів – 2023

Нагадуємо, що постановою КМУ «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 09.02.2024 р. № 129 затверджено базовий норматив відрахування держдивідендів за підсумками діяльності у 2023 році, що сплачуються у 2024 році. Про особливості держдивідендів – 2023 ми повідомляли тут. 

Відповідно до пп. 57.1-1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ 

Крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 ПКУ, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток (абз. перший пп. 57.1-1.2 ПКУ).  

Розрахунок та перерахування авансового внеску 

До відома! Відповідно до абз. другого пп. 57.1-1.2 ПКУ авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. За наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за базовою (основною) ставкою, встановленою п. 136.1 ПКУ – 18%. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.  

Разом з тим, якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.  

Авансовий внесок із податку на прибуток перераховується до бюджету на той же рахунок, що й податок на прибуток. При цьому у платіжному дорученні у полі «Призначення платежу» зазначається код сплати – «125» (для авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів).  

При цьому, сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період. 

Водночас, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством – емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення. 

Важливо! Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).  

При виплаті дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 ПКУ), базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована відповідно до принципу «витягнутої руки» в операціях, визнаних відповідно до ст. 39 ПКУ контрольованими. 

Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім єдинників), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими ПКУ, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 136.1 ПКУ. 

Підпунктом 57.1-1.5 ПКУ визначено, що авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до п. 141.4 ПКУ або міжнародних договорів України.  

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється у Додатку АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 20.02.2023 р. № 101) (далі – Декларація). 

Коли не справляється авансовий внесок? 

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів (пп. 57.1-1.3 ПКУ): 

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.1-1.2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;  
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;  
  • фізособам 

Приклади рохрахунку авансового внеску при перерахуванні держдивідендів 

Приклад 1  

Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 р. прийнято рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів та/або авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів у розмірі 400,0 млн грн. 

При цьому, на момент сплати дивідендів на держчастку або авансового перерахування до держбюджету річних дивідендів за 2023 р. Товариством подано Декларацію за такий звітний (податковий) період, задекларовано об’єкт оподаткування у розмірі 300,0 млн грн, нараховані у такій Декларації грошові зобов’язання з податку на прибуток погашені.  

Авансовий внесок з податку на прибуток у такому випадку розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий звітний (податковий) рік (р. 4 Додатку АВ до рядка 20 АВ Декларації) – 100,0 млн грн (400,0 – 300,0).   

Сума авансового внеску з податку на прибуток складає 18,0 млн грн (100 млн грн × 18%).  

Приклад 2  

Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 р. прийнято рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів та/або авансове перерахування до держбюджету річних дивідендів у розмірі 400,0 млн грн.  

При цьому, на момент сплати держдивідендів або авансового перерахування до держбюджету річних дивідендів за 2023 рік Товариством подано Декларацію за такий звітний (податковий) період, задекларовано об’єкт оподаткування  у розмірі 300,0 млн грн, нараховані у такій Декларації грошові зобов’язання з податку на прибуток не погашені.  

За наявності непогашеного грошового зобов’язання з податку на прибуток за 2023 р. авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті (тобто, з 400,0 млн грн). 

Сума авансового внеску з податку на прибуток складає 72,0 млн грн. (400,0 млн грн × 18%).  

Приклад 3  

Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 р. прийнято рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів та/або авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів у розмірі 400,0 млн грн.   

При цьому, на момент сплати держдивідендів або авансового перерахування до держбюджету річних дивідендів за 2023 рік Товариством подано Декларацію за такий звітний (податковий) період, задекларовано від’ємне значення об’єкта оподаткування.  

У разі декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування за 2023 р. авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті (тобто, з 400,0 млн грн).  

Сума авансового внеску з податку на прибуток складає 72,0 млн грн. (400,0 млн грн × 18%). 

Приклад 4 

Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 р. прийнято рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів та/або авансове перерахування до держбюджету річних дивідендів у розмірі 400,0 млн грн. 

При цьому, на момент сплати дивідендів на держчастку або авансового перерахування до держбюджету річних дивідендів за 2023 рік Товариством не подано Декларацію за такий звітний (податковий) період. 

У разі неподання Декларації за звітний (податковий) період 2023 р. авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті (тобто, з 400,0 млн грн). 

Сума авансового внеску з податку на прибуток складає 72,0 млн грн (400,0 млн грн × 18%). 

Про це повідомило ГУ ДПС у Полтавській області.