вгору

Фінансовий рахунок: депозитний та кастодіальний

Продовжуємо розбирати практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS, які наведені в Інформаційному листі ДПСУ №5. Цього разу зусередимось на тому, які рахунки та послуги є фінансовими рахунками. Які вимоги до депозитних та кастодіальних рахунків визначено законодавством. 

Отже, “Фінансовий Рахунок” - це рахунок, який ведеться Фінансовою Установою. Про те, хто є фінансовою установою для Загального стандарту звітності CRS ми писали тут

Термін “Фінансовий рахунок” охоплює: 

 • депозитні рахунки;  
 • кастодіальні рахунки;  
 • частки в капіталі та у боргових зобов’язаннях в певних інвестиційних компаніях;  
 • страхові договори з викупною сумою;  
 • договори ануїтету. 

Важливо! Термін “Фінансовий рахунок” не охоплює жодного рахунку, що є Виключеним Рахунком, який не підлягає процедурам належної комплексної перевірки, щодо застосування для цілей визначення підзвітних рахунків серед фінансових рахунків (наприклад, до рахунку, який є виключеним рахунком, не застосовується вимога щодо отримання документів самостійної оцінки). 

І. Депозитні рахунки 

Депозитний рахунок - будь-який комерційний, поточний, ощадний, строковий чи терміновий рахунки або рахунки, які засвідчено депозитним сертифікатом, ощадним сертифікатом, інвестиційним сертифікатом, борговим сертифікатом або іншим подібним документом, що ведеться фінансовою установою в ході звичайної банківської чи подібної діяльності. Депозитний рахунок також включає суму, що утримується страховою компанією відповідно до договору про гарантоване інвестування або подібного договору для виплати чи зарахування відсотків на таку суму. 

До депозитних рахунків відносяться: 

рахунки надавачів платіжних послуг 

У визначенні “Депозитний Рахунок” вживається словосполучення комерційний, ощадний, строковий чи терміновий рахунок. Цей термін потрібно тлумачити системно з врахуванням визначення терміну «Депозитарна Установа». Приймати депозити означає не лише відкривати вкладні (депозитні) рахунки, а й приймати кошти (розміщення коштів) в ході звичайної банківської або подібної діяльності. Отже, комерційний, ощадний, строковий чи терміновий рахунок означає, що депозитним рахунком є будь-який вклад коштів незалежно від того, чи нараховуються за цим вкладом проценти чи ні, а також незалежно від того, чи є договір про відкриття рахунку строковим або безстроковим. 

електронні гаманці 

Електронний гаманець - обліковий запис для обліку, зберігання електронних грошей та здійснення операцій з ними. Електронний гаманець відкривається користувачу для здійснення платіжних операцій.  

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону про платіжні послуги, грошові кошти для цілей закону включають електронні гроші. Тому електронні гроші є грошовими коштами та не є фінансовими активами, які можуть зберігатись на кастодіальну рахунку. Відповідно, для цілей застосування Порядку електронний гаманець, на якому зберігаються електронні гроші (право вимоги користувача до емітента негайно погасити електронні гроші в обмін на грошові кошти), є депозитним рахунком.  

Відтак, організації, які є Фінансовими Установами у значенні підрозд. 1 розділу ІІ Порядку, зобов’язані застосовувати до електронних гаманців правила НКП та звітування передбачені для Депозитних Рахунків.  

договори споживчого кредитування (кредитні картки з можливістю поповнення понад суму заборгованості) 

Якщо згідно з умовами споживчого кредитування банк, який є емітентом кредитної картки, надає споживачу можливість повертати запозичені кошти понад суму заборгованості перед банком, то таке понаднормове залучення коштів може розглядатись Депозитним Рахунком для цілей застосування Порядку. Проте, договір споживчого кредитування може не підпадати під вимоги Порядку, якщо виконуються умови для визнання такого Виключеним Рахунком. 

фінансовий рахунок для кредитної спілки 

Фінансовим рахунком для кредитної спілки є внесок (вклад) на депозитний рахунок.  

Надання кредитів спілкою її членам є діяльністю подібною до банківської, при цьому сам кредитний договір не є фінансовим рахунком.  

Зверніть увагу! Рахунок умовного зберігання (ескроу) може вважатись Виключеним рахунком (його не потрібно перевіряти та звітувати за ним), якщо такий рахунок відповідає критеріям, переліченим у п. 6 підрозд. 4 розділу ІІ Порядку

Кореспондентські рахунки не підлягають перевірці за правилами ст. 39-3 ПКУ та Порядку, оскільки такі рахунки відкриваються НБУ або банками для інших банків, які є Фінансовими Установами для цілей Стандарту.  

Розрахункові рахунки є фінансовими рахунками у значенні Стандарту, проте такі рахунки не підлягають перевірці за правилами ст. 39-3 ПКУ та Порядку, якщо їх відкривають Депозитарні Установи (банки) для інших організацій, які (інші Організації) також є Фінансовими Установами у значенні, наданому у підрозд. 1 розділу ІІ Порядку.  

ІІ. Кастодіальні рахунки 

Термін “Кастодіальний рахунок” означає рахунок (відмінний від договору страхування або договору ануїтету), на якому зберігається (утримується) один або кілька Фінансових Активів на користь іншої особи. 

Термін “Фінансовий Актив” включає:  

 • цінний папір (наприклад, частку акцій корпорації; партнерство або частку бенефіціарного власника у партнерстві чи трасті з широкою участю або публічному партнерстві чи трасті; боргові розписки, облігації, боргові зобов’язання або інший документ, що засвідчує боргове зобов’язання);  
 • частку у партнерстві;  
 • продукцію; 
 • своп (наприклад, свопи, базовим активом (показником) яких є процентні ставки, валюта, різниця процентних ставок, максимальні процентні ставки, мінімальні процентні ставки, продукція, свопи на акції, індекс акцій та подібні угоди); 
 • договір страхування або договір ануїтету; 
 • або будь-яку частку (включаючи ф’ючерсний або форвардний контракт чи опціон) у цінному папері, участі у партнерстві, продукції, свопі, договорі страхування або договорі ануїтету. 

Термін “Фінансовий Актив” використовується у визначенні термінів “Кастодіальна Установа”, “Інвестиційна Компанія”, “Кастодіальний Рахунок” та “Виключені Рахунки”». Хоча він не стосується усіх типів активів, він прагне охопити будь-які активи, які можуть зберігатися на рахунку, який ведеться Фінансовою Установою, за винятком неборгової прямої частки у нерухомому майні.  

Цінні папери є фінансовими активами для цілей застосування Порядку.  

Договори позики (кредитні договори) також є фінансовими активами, навіть якщо право вимоги не засвічується борговим цінним папером.  

Термін “Фінансовий Актив” не включає неборгову пряму частку у нерухомому майні (таку як участь у фонді фінансування будівництва) або продукцію, що є фізичним товаром, таким як пшениця чи дорогоцінні метали. 

До кастодіального рахунку відносяться: 

рахунки в цінних паперах 

Рахунок у цінних паперах депонента, який відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів, є кастодіальними рахунком, на якому зберігаються Фінансові Активи (цінні папери). 

рахунок умовного зберігання в цінних паперах 

Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (далі – рахунок ескроу в цінних паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних паперів та депозитарною установою. За загальним правилом, рахунок ескроу в цінних паперах може бути Кастодіальним Рахунком. Проте правовий режим умовного зберігання Фінансових Активів може вплинути на визначення особи або переліку осіб, яка (які) мають майнові права щодо Фінансових Активів на рахунку, щодо доходів за рахунком, та відповідно хто є Власниками Рахунку 

договір про управління фінансовими інструментами 

Відповідно до законодавства у сфері регулювання ринку капіталів, особа (установник управління) може передати інвестиційній фірмі (управителю) фінансові інструменти та кошти в управління на підставі договору про управління фінансовими інструментами. Фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав. Управитель реалізує права щодо управління наданими активами через призначення його керуючим рахунку у цінних паперах депонента – установника управління. 

Крім того, рахунок ескроу в цінних паперах може вважатись Виключеним рахунком (його не потрібно перевіряти та звітувати за ним), якщо такий рахунок відповідає критеріям, переліченим у п. 6 підрозд. 4 розділу ІІ Порядку

Більш докладно про депозитні та кастадіальні рахунки читайте у Інформлисті №5.