вгору

Мінфін затвердив зміни до деяких НП(С)БО

Мінфін нас своєму сайті оприлюднив проект наказу “Про затвердження Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (далі - проект наказу). 

Проект наказу підготовлено з метою удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) шляхом приведення їх у відповідність до національного законодавства та вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). 

Змін зазнали такі НП(С)БО: 

  • 32 «Інвестиційна нерухомість» в частині приведення у відповідність до вимог МСФЗ відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з інвестиційною нерухомістю; 

Зокрема, уточнено, що інвестиційна нерухомість - це нерухомість (земельна ділянка, споруда, будівля (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Операційна нерухомість - нерухомість (земельна ділянка, будівля, споруда (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей. 

Так, не вважається інвестиційною нерухомістю: 

  • нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності; 
  • нерухомість, утримувана з метою майбутнього поліпшення та подальшого використання як операційна нерухомість; 
  • операційна нерухомість, стосовно якої очікується вибуття; 
  • нерухомість, що надана в оренду іншому суб’єкту господарювання на умовах фінансової оренди. 

До інвестиційної нерухомості належать, наприклад: 

a) земельна ділянка, утримувана для довгострокового збільшення власного капіталу, а не для короткострокового продажу у процесі звичайної діяльності; 

б) земельна ділянка, утримувана для використання в майбутньому, мету використання якої ще невизначено. Якщо підприємством ще не визначено, чи буде земельна ділянка використовуватися як операційна нерухомість, чи для продажу у короткостроковій перспективі у процесі звичайної діяльності, тоді така земельна ділянка вважається утримуваною для збільшення власного капіталу; 

в) будівля, яка є власністю підприємства (або як право користування будівлею, утримуваною підприємством) та надана в оренду за однією чи кількома операційними орендами; 

г) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду за однією чи кількома операційними орендами. 

Якщо справедливу вартість частини об’єкта, яка відноситься до інвестиційної нерухомості, достовірно визначити неможливо, то вся нерухомість, до якої відноситься ця частина, обліковується як основні засоби відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27 квітня 2000 року № 92. 

  • 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 12 «Фінансові інвестиції» та 13 «Фінансові інструменти» в частині розкриття інформації інвестором за операціями внесення коштів до статутних капіталів підприємств. 

Так, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» уточнено, що у примітках до фінансової звітності інвестори наводять (розкривають) перелік господарських товариств, власну частку в їхньому статутному капіталі та суму заборгованості за внесками до зазначених статутних капіталів.  

В НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» інвестор спільного, дочірнього та асоційованого підприємства розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань  по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання. 

НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти» - інвестор розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання.  

Крім того, з норм НП(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» виключено підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.  

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.