вгору

Порядок підтвердження неможливості виконання податкових обов’язків: ДПС надала відповіді

Податківці надали відповіді на питання, які виникають при дотриманні вимог Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Порядок), та Переліків документів на підтвердження, затверджених наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 (далі – Порядок).

Однією з підстав неможливості виконання податкового обов’язку зазначено наявність інших обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально. При цьому відсутня деталізація. Які саме обставини непереборної сили можуть бути обґрунтуванням цієї підстави?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Такими обставинами, зокрема, визначено: загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємств, пожежа, вибух, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо (ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Виходячи з п. 13 Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків – юрособи, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затвердженого Наказом № 225, зокрема, але не виключно, належать документи, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що знаходиться на балансі підприємства і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі (акт про надзвичайну подію, інвентаризаційний опис, протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС, згідно з яким відбувається відображення таких подій у бухобліку та викладаються фактичні події, зазначаються понесені матеріальні втрати (перелік майна, його вартість); заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювання; наявність страхового полісу, заява про страховий випадок тощо).

Рішення про можливість чи неможливость своєчасного виконання  платником податкового обов’язку щодо дотримання сплати податків та зборів, подання звітності приймається контролюючим органом за результатами комплексного розгляду всіх наданих підтверджуючих документів та підстав про такі обставини.

З якої дати/події відраховується 60 к. дн. для подання заяви та документів щодо неможливості виконання податкових обов’язків, якщо платник не міг подати таку заяву до 30.09.2022 р.?

Якщо у платника податків, у т. ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, відсутня можливість подати до ДПС заяву та відповідні документи (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, у строк до 30.09.2022 р. (включно), такий платник податків має це зробити одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей (абз. 2 п. 4 розд. II Порядку).

Приклад

Якщо платник податків набув можливість виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації ПН, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) 20 жовтня 2022 р., то заява та відповідні документи мають бути подані таким платником до контролюючого органу протягом періоду, починаючи з 20 жовтня 2022 р. по 30 грудня 2022 р. (включно) (11 к. дн. жовтня (кількість днів до закінчення місяця, в якому відновлено можливість виконання податкових обов’язків) + 30 к. дн. листопада + 30 к. дн. грудня (60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей)).

Платники податків, які не подали у строки, встановлені п. п. 3 та 4 розд. ІІ Порядку, заяви у довільній формі та відповідних документів (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, передбаченого ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи або щодо яких контролюючий орган прийняв вмотивоване рішення щодо можливості своєчасного виконання таким платником податків свого податкового обов’язку, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки у терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (п. 7 розд. ІІ Порядку).

Про це повідомила ДПСУ.