вгору

Внесено зміни до НП(С)БО 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Мінфін затвердив наказ від 18.03.2024 р. № 130 «Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»». 

Про проект цього наказу ми писали тут. 

Затверджено, зокрема, такі зміни у НП(С)БО 6:  

- в п. 3 НП(С)БО: 

  • введено нову редакцію визначення облікової оцінки – це грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені (було так: Облікова оцінка –  попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами).  
  • доповнено прикладами облікових оцінок, якими є: резерв сумнівних боргів; чиста вартість реалізації одиниці запасів; справедлива вартість активів або зобов’язань; сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів; забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань;  
  • введено новий термін Оцінкаце визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності;  

- п. 6 НП(С)БО 6 доповнено про те, що за своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки;  

- п. 7 НП(С)БО 6 викладено в такій редакції: «Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна.»;  

- у пп. 20.2 пункту 20 НП(С)БО 6 слово «переобраховані» замінено на слово «виправлені»; 

- п.21 НП(С)БО 6 доповнено вимогою про те, що якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт; 

- у додатку до НП(С)БО 6 «Орієнтовний перелік подій після дати балансу»: 

  • виключено п. 1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах; 
  • у п. 2.4 змінено слово надзвичайна подія на небезпечну подію – Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої небезпечної події.   

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На час написання матеріалу не опубліковано.