вгору

Зміни в бухобліку нематеріальних активів

Мінфін оприлюднив проект власного наказу Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. 

Проект наказу підготовлено з метою приведення у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 

Зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 

У графі 7 Відомості 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів Журналу 4 слово «термін» замінити словом «строк». 

Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

Зокрема, змінами передбачено: 

- п. 3.3 розд. ІІІ «Переоцінка нематеріальних активів» доповнити новим абзацом: «Якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта.». 

- у розділі V «Амортизація нематеріальних активів»:  

  • сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу (зараз – Сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми витрат і збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів); 
  • строк корисного використання, ліквідаційна вартість та метод амортизації нематеріального активу переглядаються на кінець звітного року, якщо в наступному звітному році очікуються зміни строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод від його використання (зараз ця норма стосується строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів та методу його амортизації).