вгору

Зміни в бухобліку запасів та основних засобів

 Мінфін оприлюднив проекти власних наказів:

  • Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;
  • Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби».

Змінами, зокрема, доповнено НП(С)БО 9 такими термінами:

· Первісна вартість – фактична собівартість запасів, визначена відповідно до цього Національного положення (стандарту).

· Подібні (взаємопов’язані) запаси – запаси, що відносяться до однієї номенклатурної групи, мають подібне призначення або кінцеве використання.

При цьому, доповнено визначення первісної вартості запасів, що придбані за плату. Це собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

· суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків та знижок, наданих постачальником (продавцем).

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені), зокрема:

·  витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні у процесі виробництва перед наступним етапом виробництва.

Також змінами доповнено перелік інформації, яку потрібно наводити у примітках до фінансової звітності. Це інформація про:

  • суму запасів, визнаних витратами протягом періоду;
  • суму часткового списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації, визнану витратами, відповідно до пункту 27 цього Національного положення (стандарту).

НП(С)БО 121, зокрема:

· доповнено п. 4 розд. ІV нормою про те, що строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів переглядається на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.

Зміна строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 №1629.

· У п. 10 розд. ІІ зазначено, що первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший актив згідно з законодавством, є його справедлива вартість на дату оприбуткування. Якщо справедливу вартість отриманого або переданого об’єкта основних засобів визначити неможливо, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є первісна (переоцінена) вартість переданого активу з урахуванням суми зносу.

У разі прийняття, накази набирають чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня офіційного опублікування.