вгору

Деякі нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку планують змінити

Мінфін розробив проєкт наказу «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» щодо змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО), Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – Інструкція про План рахунків), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (далі – Положення № 88), тощо (далі – Проєкт наказу).

Як зазначено в повідомленні про оприлюднення, Проєктом наказу пропонується внести зміни до НП(С)БО та інших нормативно-правових актів з бухобліку шляхом їх приведення у відповідність до законодавства, зокрема:

Передбачені зміни й до п. 2.4 гл. 2 Положення № 88, а саме: обов’язковий реквізит первинних документів – одиниця виміру господарської операції може бути «у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках» (у нинішній редакції – у натуральному та/або вартісному виразі). Тобто, пріоритет надається грошовій формі.

Також в Інструкції про План рахунків передбачено змінити назву субрахунку 715 рахунку 71 «Одержані штрафи» на «Штрафи».

У П(С)БО 25 планується підкоригувати статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». Так, слова «виготовлених та реалізованих» та «таких товарів» передбачено замінити на «виготовленої та реалізованої продукції (товарів)» та «такої продукції (товарів)» відповідно. Отже, у разі прийняття такої редакції, абз. другий пп. 2.3 п. 2 розд. III звучатиме: собівартість виготовленої та реалізованої продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов'язаних з виробництвом такої продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг.

Крім того, планується рядок «Разом витрати (2050 + 2165)» форми № 2-мс додатку 2 до цього Н(П)СБО викласти у такій редакції:

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

(       )

(       )

Положення про бухоблік для державного та комунального сектору економіки Мінфін також пропонує змінити.

Так, у разі прийняття цієї редакції проєкту наказу, пп. 1.2 п. 1 розд. IV звучатиме:

Спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:

«1.2. На матеріальне заохочення – за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.».

За текстом слова «положень (стандартів)» у всіх відмінках та числах пропонується замінити словами «національних положень (стандартів)».

У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» передбачено виключити абз. другий п. 1 розд. IV (щодо застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств).

У разі прийняття, планується, що цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Про проєкт наказу щодо змін до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.