вгору

Отримали інвалюту в касу: що з оприбуткуванням?

01.06.2023

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148), визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юрособами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Пунктом 11 розд. ІІ Положення № 148, зокрема встановлено, що готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день її одержання в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних ЗЕТ-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками/електронними фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (далі – КОРО), – у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних ЗЕТ-звітів) у електронній формі.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням програмних РРО (далі – ПРРО) без ведення касової книги, є забезпечення щоденного створення засобами ПРРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених ПРРО електронних розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами – підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному ПКУ.

Пунктом 39 розд. IV Положення № 148 передбачено, що установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті (додаток 5 до Положення № 148).

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (далі – Журнал), наведеному у додатку 4 до Положення № 148, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями (п. 33 розд. ІІІ Положення № 148).

Однак, на сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти в касу не передбачено.

Установа/підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення № 148 та не суперечити законодавству України (п. 12 розд. II Положення № 148).

Відповідно до ч. першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких господарських операцій.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухобліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухобліку. Операції в інвалюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній інвалюті окремо (ч. третя ст. 9 Закону № 996).

Для перерахунку іноземної валюти в гривню необхідно застосовувати офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ на дату оприбуткування коштів у касу.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Згідно з п. 4 НП(С)БО 21 валюта звітності – грошова одиниця України. Валютний курс – установлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (п. 5 НП(С)БО 21).

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту. Це визначено ст. 5 Закону № 996.

Отже, при отриманні готівкової інвалюти в касу суб’єкта господарювання необхідно виписати прибутковий касовий ордер, відривна квитанція якого передається особі, що вносить валюту. Такий прибутковий касовий ордер потрібно зареєструвати в Журналі. Водночас, дані про отриману готівкову іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, зазначені в прибутковому касовому ордері, необхідно відобразити в касовій книзі. При цьому касова книга та Журнал ведуться по кожній іноземній валюті окремо.

Разом з тим, пропонуємо суб’єктам господарювання звернутись до НБУ, як до розробника Положення № 148, для отримання більш детального роз’яснення з порушеного питання.

Про це повідомили податківці ГУ ДПС в Одеській області.

Про те, чим підтвердити здавання готівки чи оприбуткування в касі та яким нормативним документом керуватись при визначенні поняття «відокремлений підрозділ» для оприбуткування готівки, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.