вгору

Уряд пропонує збільшити повноваження Держпраці: законопроєкт від Мінекономіки

Мінекономіки на своєму сайті розміщено законопроєкт, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю.

Даний законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) та Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну поліцію», «Про державну службу», якими пропонується визначити правовий статус державної інспекції праці, права та обов’язки інспекторів праці, форми здійснення контролю, підстави та порядок проведення інспекційних відвідувань та інші питання функціонування системи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Законопроєктом пропонується врегулювати дію норм законодавства про основні засади державного нагляду (контролю), які поширюються на здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю у частині відносин, що не врегульовані КЗпП.

Які саме повноваження будуть здійснювати інспектори праці?

Державні інспектори праці за умови пред’явлення службового посвідчення мають право:

 1. у ході проведення інспекційного відвідування безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;
 2. проходити у денний час до нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, місць, у яких (на яких) перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;
 3. ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі – електронні) актів об’єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;
 4. наодинці або у присутності свідків ставити об’єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;
 5. вимагати від об’єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації відповідно до вимог законодавства;
 6. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
 7. відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;
 8. за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;
 9. вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;
 10. надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об’єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;
 11. залучати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об’єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки;
 12. складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;
 13. безоплатно отримувати від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, органів державної влади статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 14. витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;
 15. здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Важливо! Державні інспектори праці у ході здійснення повноважень можуть отримувати доступ до житла особи лише у випадках наявності згоди цієї особи або вмотивованого рішення суду.

Зобов’язання інспекторів праці

Державні інспектори праці зобов’язані:

 • забезпечувати неупереджене та компетентне проведення інспекційних відвідувань з питань, що належать до їх компетенції;
 • не розголошувати, у т. ч. після залишення посади, інформацію з обмеженим доступом, доступ до якої вони отримали під час виконання своїх обов'язків, крім випадків, встановлених законом;
 • зберігати конфіденційною інформацію про наявність, джерело та зміст будь-якої скарги щодо недоліків або порушення законодавства про працю, у зв’язку з отриманням якої проводиться інспекційне відвідування, якщо тільки саме джерело не дало згоду на розголошення такої інформації;
 • інформувати об’єкти відвідування, працівників та інших суб’єктів про найбільш ефективні методи додержання законодавства про працю, надавати технічну інформацію та рекомендації, в т. ч. в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Державним інспекторам праці забороняється:

 • виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;
 • вимагати в об’єкта відвідування надання витягів та копій документів, які надавалися ним державному інспектору праці раніше та/або перебувають у володінні державної інспекції праці, якщо ці документи залишаються актуальними, а також документи, вільний та безоплатний доступ до яких може бути отриманий через державні інформаційні системи чи ресурси;
 • вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютери та їх частини;
 • передавати будь-які отримані від об’єкта відвідування документи або їх копії іншим особам, у яких відсутні повноваження на ознайомлення з цими документами, та вимагати їх від об’єкта відвідування з цією метою;
 • розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність та повноту виконання рішень суду;
 • брати участь у господарській та / або будь-якій іншій діяльності об’єктів відвідування;
 • проводити інспекційне відвідування понад строки, встановлені цим Кодексом.

Які підстави для проведення інспекційного відвідування:

 • за зверненням фізичної особи про порушення стосовно неї законодавства про працю;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування виключно з питань виявлення порушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 268 КЗпП, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої від органів державної влади та з інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування, прийнятим за результатами аналізу обґрунтованої інформації, отриманої від профспілки про порушення прав її члена;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю об’єкта відвідування;
 • за рішенням суду;
 • за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • за запитом народного депутата України;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України;
 • у разі невиконання вимог припису (не пізніше двадцяти робочих днів від останнього дня строку усунення порушень, визначеного у приписі);
 • за зверненням об’єкта відвідування.

Об’єкт відвідування

Об’єктом відвідування є юридичні особи (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами); особи, які ведуть (здійснюють, провадять) господарську діяльність без державної реєстрації та фізичні особи, які використовують найману працю.

Зверніть увагу! Питання додержання об’єктом відвідування вимог законодавства щодо оформлення трудових відносин вивчаються у ході проведення кожного інспекційного відвідування незалежно від підстав його проведення.

За результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування і, в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припис про їх усунення.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування, у разі наявності зауважень до акта, вони можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше п’яти робочих днів з дня підписання акта.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою державного інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

Складається він не пізніше наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання) та може бути оскаржений протягом п’яти робочих днів з дня його отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу державної інспекції праці.

Скарга розглядається у десятиденний строк після дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.

Відповідальність за порушення законодавства про працю

Об’єкти відвідування несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

Порушення (ст. 268 КЗпП)

Розмір штрафу (на момент виявлення порушення)

1) фактичний допуск працівника до роботи з порушенням вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування ЄСВ

15 МЗП (єдинники 1-3 груп - 10 МЗП), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

2) вчинення порушення, передбаченого п. 1 цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення

30 МЗП за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

3) недодержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

5 МЗП за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

 

4) порушення вимог законодавства щодо надання відпусток, недодержання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

30 МЗП за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

5) створення перешкод у проведенні інспекційного відвідування (відмова у допуску до проведення інспекційного відвідування, та/або не призначення уповноваженої посадової особи об’єкта відвідування за відсутності керівника юрособи або фізособи, яка використовує найману працю, що призвело до недопуску, та/або ненадання на письмову вимогу держінспектора праці інформації та/або документів, необхідних для проведення інспекційного відвідування, та/або перешкода в реалізації інших прав, передбачених ст. 261 КЗпП)

5 МЗП

6) вчинення дій, передбачених п. 5 цієї частини, при проведенні інспекційного відвідування з питань виявлення порушень, зазначених в пунктах 1, 2 цієї частини

50 МЗП

7) порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених п.п. 1–6 цієї частини

1 МЗП

8) вчинення порушення, передбаченого п. 7 цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення

3 МЗП

Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення. А несплачені у добровільному порядку штрафи стягуються органами державної виконавчої служби.

Зверніть увагу! Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

У разі прийняття Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.