вгору

Звіт Примітки - Основні засоби: заповнюємо згідно з таксономією

Однією з найбільш розповсюджених частин фінансовій звітності для суб’єктів господарювання є розкриття інформації про основні засоби, що належать підприємству на правах власності. Для підприємств, що складають звітність за МСФЗ відповідно до таксономії, це звіт [822100] Примітки - Основні засоби.

У нашому матеріалі розглянемо основні принципи заповнення даного звіту в програмі M.E.Doc.

Відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) звіт [822100] складається з:

1. текстового блоку 1 “Розкриття інформації про основні засоби”;

2. текстового блоку 2 “Розкриття детальної інформації про основні засоби” (опис відповідно до вимог МСБО 16, п. 73);

3. таблиці А - розкриття інформації по класам основних засобів, у тому числі узгодження змін даних про валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності відповідно до МСБО 16, п. 73;

4. таблиці В - розкриття інформації  по класам основних засобів за статусом операційної оренди відповідно до вимог МСФЗ 16, п. 95;

5. додаткової інформації, наданої згідно вимог МСБО 16, пп. 74, 77, 79, 80А.

Заповнення таблиці А

При здійсненні обліку основних засобів застосовується МСБО 16 «Основні засоби», за винятком випадків, коли інший стандарт вимагає або дозволяє застосування іншого облікового підходу.

Відповідно до п. 73 МСБО 16 у фінансовій звітності слід розкривати наступну інформацію для кожного класу основних засобів:

а) бази оцінки, що їх застосовували для визначення валової балансової вартості;

б) застосований метод амортизації;

в) застосовані строки корисної експлуатації або норми амортизації;

г) валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації (разом з накопиченими збитками від зменшення корисності) на початок та кінець періоду;

ґ) узгодження балансової вартості на початок і кінець періоду, що відображає:

i) надходження;

ii) активи, класифіковані як утримувані для продажу, та інші вибуття;

iii) придбання в результаті об'єднань бізнесу;

iv) збільшення або зменшення протягом певного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих в іншому сукупному доході;

v) збитки від зменшення корисності, визнані в прибутку чи збитку;

vi) збитки від зменшення корисності, сторновані в прибутку чи збитку;

vii) амортизацію;

viii) чисті курсові різниці;

ix) інші зміни.

Таким чином, в таблиці А звіту [822100] в програмі необхідно для кожного класу основних засобів заповнити:

1) описову частину відповідно до пп. а-в п. 73 МСБО 16;

2) числові дані щодо узгодження змін вартості основних засобів відповідно до пп. г-ґ п. 73 МСБО 16, у том числі окремо зміни валової вартості, накопиченої амортизації та зменшення корисності, підсумовуючі зміни балансової вартості;

3) числові показники додаткової інформації згідно з вимогами МСБО 16, пп. 74, 77, 79.

Заповнення даних для кожного класу основних засобів в програмі відокремлено в окремий блок (крок майстра заповнення даних). 

Для кожного показника необхідно заповнити (при наявності) дані спочатку для порівняльного, а потім для звітного періоду.

Наприклад, для заповнення даних у звіті за 2020 рік після вибору в меню звіту вкладки (кроку) “Транспортні засоби (узгодження змін)необхідно заповнити дані:

І) За порівняльний період (2019 рік): 

1) дані про зміну валової балансової вартості за 2019 рік (графа 26):

1.1)    в рядку 6 заповнюється інформація про валову балансову вартість станом на 01.01.2019 року;

1.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни валової балансової вартості за 2019 рік по статтям: приріст, придбання, передача, вибуття, інші збільшення (зменшення) тощо;

1.3)    дані в рядку 28 (валова балансова вартість станом на 31.12.2019 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 27;

2) дані про зміну накопиченої амортизації за 2019 рік (графа 28):

2.1)    в рядку 6 заповнюється інформація про накопичену амортизацію станом на 01.01.2019 року (зі знаком “-”);

2.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни накопиченої амортизації за 2019 рік по статтям: амортизація, збільшення (зменшення) внаслідок переоцінки тощо (зі знаком “+” - по статтям, що збільшують величину накопиченої амортизації, зі знаком “-” - по статтям, що зменшують цю величину);

2.3)    дані в рядку 28 (накопичена амортизація станом на 31.12.2019 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 27;

3) дані про зміну накопиченого зменшення корисності за 2019 рік (графа 30):

 - аналогічно заповненню графи 28;

4) дані про зміну балансової вартості за 2019 рік (графа 32):

по всіх рядках будуть розраховані автоматично як графа 26 + графа 28 + графа 30;

5) числові показники додаткової інформації в рядках 29-35 граф 26, 28, 30 згідно з вимогами МСБО 16, пп. 74, 77, 79.

ІІ) За поточний звітний період (2020 рік):

 Для річного звіту дані на початок звітного періоду (графи 25, 27, 29 рядка 6 автоматично переносяться з кінця порівняльного періоду (графи 26, 28, 30 рядка 28). Для проміжної звітності, відповідно, перенесення з кінця порівняльного періоду не відбувається.

1) дані про зміну валової балансової вартості за 2020 рік (графа 25):

1.1)    в рядку 6 заповнюється (автоматично переноситься з кінця 2019 року) інформація про валову балансову вартість станом на 01.01.2020 року;

1.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни валової балансової вартості за 2020 рік по статтям: приріст, придбання, передача, вибуття, інші збільшення (зменшення) тощо;

1.3)    дані в рядку 28 (валова балансова вартість станом на 31.12.2020 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 27;

2) дані про зміну накопиченої амортизації за 2020 рік (графа 27):

2.1)    в рядку 6 заповнюється (автоматично переноситься з кінця 2019 року) інформація про накопичену амортизацію станом на 01.01.2020 року;

2.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни накопиченої амортизації за 2020 рік по статтям амортизація, збільшення (зменшення) внаслідок переоцінки тощо;

2.3)    дані в рядку 28 (накопичена амортизація станом на 31.12.2020 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 27;

3) дані про зміну накопиченого зменшення корисності за 2020 рік (графа 29):

- аналогічно заповненню графи 27;

4) дані про зміну балансової вартості за 2020 рік (графа 31):

по всіх рядках будуть розраховані автоматично як графа 26 + графа 28 + графа 30.

5) числові показники додаткової інформації в рядках 29-35 згідно з вимогами МСБО 16, пп. 74, 77, 79.

 Попередження, зазначені в програмі, допоможуть визначити, з яким знаком необхідно відображати інформацію в звіті.

Увага! Рядки 18 та 19 згідно з затвердженою таксономією наводяться за принципом “у тому числі” для рядка 17 та не приймають участь у підсумковому розрахунку рядка 21.

Загальна сума основних засобів (графи 113-120) після внесення інформації про всі класи основних засобів розраховується автоматично.

Балансова вартість на початок звітного періоду (рядок 6 графи 119) та на кінець поточного звітного періоду (рядок 28 графи 119) має дорівнювати аналогічним показникам Звіту про фінансовий стан ([210000] або [220000]).

Розглянемо заповнення даних на прикладі. Згідно з Формою №5 “Примітки до річної фінансової звітності”, затвердженої Мінфіном, у підприємства були заповнені наступні дані у 2019 році (рис.1):

основні засоби, МСФЗ, таксономія

Рис.1

та у 2020 році (рис.2):

основні засоби, МСФЗ, таксономія

Рис. 2

Після перенесення показників до форми [822100], створеної за таксономією, інформація відображається наступним чином (рис.3):

основні засоби, МСФЗ, таксономія

Рис.3
 В програмі для кожного звіту присутня Довідка щодо заповнення полів із посиланнями на стандарт, що вимагає те чи інше розкриття інформації, та розрахунками. Детальніше - у нашому матеріалі.

Заповнення таблиці В

Згідно з п. 95 МСФЗ 16 “Оренда” до об’єктів основних засобів, які є предметом операційної оренди, орендодавець застосовує вимоги щодо розкриття інформації МСБО 16. Орендодавець відокремлює в кожному класі основних засобів активи, що надаються в операційну оренду іншим суб’єктам господарювання, та активи, що не надаються в операційну оренду (які орендодавець утримує та використовує самостійно). 

Наприклад, для заповнення даних у звіті за 2020 рік після вибору в меню звіту вкладки (крок) “Транспортні засобинеобхідно заповнити дані:

І) За порівняльний період (2019 рік): 

1) дані про зміну балансової вартості ОЗ, що є предметом операційної оренди, за 2019 рік (графа 20):

1.1)    в рядку 6 заповнюється інформація про балансову вартість станом на 01.01.2019 року;

1.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни балансової вартості за 2019 рік по статтям: приріст, придбання, передача, вибуття, інші збільшення (зменшення) тощо;

1.3)    дані в рядку 27 (балансова вартість станом на 31.12.2019 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 26;

2) дані про зміну балансової вартості ОЗ, що не є предметом операційної оренди, за 2019 рік (графа 22):

- заповнення аналогічно графі 20;

3) дані про зміну балансової вартості за 2019 рік (графа 24):

  • по всіх рядках будуть розраховані автоматично як графа 20 + графа 22;

4) числові показники додаткової інформації в рядках 28-34 згідно з вимогами МСБО 16, пп. 74, 77, 79.

ІІ) За поточний звітний період (2020 рік):

1) дані про зміну балансової вартості ОЗ, що є предметом операційної оренди, за 2020 рік (графа 19):

1.1)    в рядку 6 заповнюється (автоматично переноситься) інформація про балансову вартість станом на 01.01.2020 року;

1.2)    в рядках 7-27 заповнюється інформація про зміни балансової вартості за 2020 рік по статтям: приріст, придбання, передача, вибуття, інші збільшення (зменшення) тощо;

1.3)    дані в рядку 27 (балансова вартість станом на 31.12.2020 року) розраховуються автоматично як сума рядків 6 та 26;

2) дані про зміну балансової вартості ОЗ, що не є предметом операційної оренди, за 2020 рік (графа 21):

- заповнення аналогічно графі 19;

3) дані про зміну балансової вартості за 2020 рік (графа 23):

по всіх рядках будуть розраховані автоматично як графа 19 + графа 21;

4) числові показники додаткової інформації в рядках 28-34 згідно з вимогами МСБО 16, пп. 74, 77, 79.

Загальна сума основних засобів (графи 85-90) після внесення інформації про всі класи основних засобів розраховується автоматично.

Увага! Якщо підприємство використовує усі власні основні засоби самостійно та не надає жоден основний засіб в операційну оренду іншим юридичним або фізичним особам, заповнення таблиці В є необов’язковим, тому що в даному випадку фактично буде відсутній розподіл за статусом операційної оренди.

У разі, якщо в таблиці В заповнена інформація про розподіл балансової вартості певного класу основних засобів між тими, що є предметом операційної оренди, та тими, що використовуються самостійно, загальна балансова вартість основних засобів для даного класу в таблиці В має дорівнювати балансовій вартості основних засобів для цього ж класу в таблиці А.

Відображення порівняльних даних для проміжної звітності

Нагадуємо, що для проміжної звітності 2021 року порівняльними періодами у звіті [822100] відповідно будуть:

для 1 кварталу 2021 року - 1 квартал 2020 року;

для півріччя 2021 року - півріччя 2020 року;

для 9 місяців 2021 року - 9 місяців 2020 року.

Детальніше про порівняльні періоди - у нашій статті.