вгору

Основні засоби не використовуються в госпдіяльності: що з амортизацією?

Нагадуємо нашим читачам, що амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів (далі – ОЗ), інших необоротних та нематеріальних активів (далі – НМА), що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Це визначено пп. 14.1.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Згідно з пп. 138.3.1 ПКУ розрахунок амортизації ОЗ та НМА здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ, пп. 138.3.2138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ПКУ визначається вартість ОЗ та НМА без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Згідно з п. 2 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою КМУ від 28.10.1997 р. № 1183, консервація основних фондів підприємств – це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних фондів підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

Крім того, абзацами першим-п’ятим пп. 138.3.2 ПКУ встановлено, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел: вартість гудвілу; витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів; витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ, невиробничих НМА.

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Підпунктом 14.1.36 ПКУ визначено, що господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності викладені у НП(С)БО №7 «Основні засоби», затвердженому наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92 (далі – НП(С)БО 7).

Згідно з п. 29 НП(С)БО 7 нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання. При застосуванні виробничого методу нарахування амортизації починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання.

Отже, якщо виробничі ОЗ, які призначені для використання у госпдіяльності і нарахування амортизації на такі активи у бухгалтерському обліку протягом періоду тимчасового простою не припиняється, то такі основні засоби підлягають амортизації у податковому обліку.

Якщо виробничі основні засоби, які призначені для використання у господарській діяльності платника податку, виведені з експлуатації у зв’язку з тимчасовим простоєм в поточному місяці та введення їх в експлуатацію відбулося у тому ж місяці, то в податковому обліку і в бухгалтерському обліку не припиняється нарахування амортизації на них за цей період.

При цьому не підлягають податковій амортизації відповідно до пп. 138.3.1 ПКУ основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (невиробничі), а також ті, що знаходяться на консервації.

 Основні засоби, до яких немає доступу через їх перебування на території проведення АТО (ООС) та які відповідно не використовуються платником податку у господарській діяльності, не підлягають амортизації у податковому обліку.

Про це інформує ГУ ДПС у Тернопільській області.

Чи підлягають амортизації безоплатно отримані основні засоби та про зміни у застосуванні виробничого методу амортизації читайте у Блозі бухгалтера, у Інформері M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.